ads

  1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 11 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, 25 SORULUK TEST SINAVI-11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-indir

11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-sinavi,11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test


 onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


1-Dönem şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Bu dönem sanatçıları konuşma diliyle yazmak istemişler ama bunda pek başarılı olamamışlardır.

B)Biçim olarak “eski”ye bağlı kalınmış, şiirin içeriğinde yenilikler yapılmıştır.

C)Genelde aruz ölçüsü kullanılmış, hece ölçüsü sınırlı kalmıştır.

D)Bu dönem şiirinin Batı düşüncesiyle, klasisizm ve romantizm akımlarıyla ilişkisi vardır.

E)Biçim güzelliği, estetik ve bireysellik ön plandadır.


Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur;

Sinem, özüm ateş ile doludur

İnsan olan vatanının kuludur.

Türk evladı evde durmaz, giderim.

2.Dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A)Halk şiiri geleneğini yansıtmaktadır.

B)11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

C)Saf şiir özelliklerini taşır.

D)Ahengi sağlamak için redif ve kafiyelerden yararlanılmıştır.

E)Millî bilinç uyandırılmaya çalışılmıştır.


3.Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin özelliklerinden değildir?

A)Fransız şiirini örnek almışlardır.

B)Kafiyenin kulağa hitap etmesi ilkesini benimsemişlerdir.

C)Şiirde konu bütünlüğünü sağlamışlardır.

D)Oldukça süslü ve ağır bir dil kullanmışlardır.

E)Metafizik ve sosyal konulara geniş yer vermişlerdir.


4.Mehmet Akif Ersoy’la ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Halkın değerlerini ve yaşam tarzını yansıtan manzumeler yazmıştır.

B)Dini lirizm, şiirlerinde en önemli ve canlı motifler olarak yer alır.

C)Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır.

D)Genelde aruz ölçüsünü kullansa da heceyle yazılmış şiirleri de vardır.

E)Toplum için sanat ilkesine bağlıdır.


5.Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?

A)Edebiyatımızdaki ilk edebî topluluktur.

B)İlk edebî beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.

C)“Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.

D)Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.

E)Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça kullanmışlardır.


6.Ahmet Haşim, Mehmet Akif Ersoy ve Cenap Şahabettin’in ortak özelliği hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Aynı topluluğa bağlı olmaları

B)Toplumsal temaları işlemeleri

C)Tüm şiirlerini aruzla yazmaları

D)Didaktik yanı ağır basan şiirler yazmaları

E)Saf şiir anlayışıyla eser vermeleri


7.Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Tahrib-i Harabat-Namık Kemal

B)Ey Türk Uyan-Ziya Gökalp

C)Demdeme-Muallim Naci

D)Rübâb-ı Şikeste-Tevfik Fikret

E)Piyale-Ahmet Haşim


Sular sarardı... Yüzün perde perde solmakta

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...

Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller,

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,

Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

8.Ahmet Haşim'in “Merdiven” şiirinden alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Saf şiir anlayışıyla yazılmıştır.

B)Betimleyici ögelere başvurulmuştur.

C)İmgeler yardımıyla konu anlatılmaya çalışılmıştır.

D)Sembolizm etkisiyle oluşturulmuştur.

E)Yalın, sanattan uzak bir anlatım benimsenmiştir.


9.Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi’nde saf şiir anlayışıyla yazılan şiirlerin özelliklerinden biri değildir?

A)Sözcüklerin ses, ahenk özelliklerine önem verilmiştir.

B)Sanatsal değeri ön planda olan bireysel temalı şiirlerdir.

C)Mecaz ve imgelerle yüklüdür.

D)Didaktik yanı ağır basan şiirlerdir.

E)Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı bu anlayışla şiir yazmışlardır.


Biz Türk Han'ın beş oğluyuz,

Gök Tanrı'nın öz kuluyuz,

Beş bin yıllık bir orduyuz,

Turan yurdu durağımız!

10.Bu şiir şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında hangi sanatçıya ait olduğu söylenebilir?

A)Yahya Kemal Beyatlı    B)Namık Kemal   C)Ziya Gökalp

                      D)Ahmet Haşim        E)Tevfik Fikret


11. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat I. Dönem şiiriyle

Milli Edebiyat anlayışıyla yazılan şiirin ortak özelliklerinden biridir?

A) Dilde sadeleşme amacını tam olarak gerçekleştirme

B) Ağırlıklı olarak aruz veznini kullanma

C) Edebiyatı toplumu bilinçlendirmede “araç” olarak görme

D) Eski nazım biçimlerini kullanma

E) Ulusal kaynaklara yönelme


12. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi şiir anlayışının belirleyici ifadelerinden biri olamaz?

A) Bireysellik      B) Kulak için kafiye     C) Mensur şiir

           D) Anjanbıman        E) Memleket edebiyatı


Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken

Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muz

Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken

Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!

13. Milli Edebiyat’ın temsilcilerinden Faruk Nafiz

Çamlıbel'in "Sanat" adlı şiirinden alınan bu dörtlükte Millî Edebiyat akımının özellikle hangi amacı vurgulanmıştır?

A) Halk edebiyatı örnek alınacaktır.

B) "Toplum için sanat" anlayışı ile hareket edilecektir.

C) Yazı diliyle konuşma dili arasındaki ayrılıklar giderilecektir.

D) Ağır, anlaşılması zor, sanatlı söyleyişten uzak durulacaktır.

E) Sanat yapıtlarında ulusal değerler ve konular işlenecektir.
Neo-klasik bir şairdir. Şiirini, divan şiirinden esinlenerek yazmayı düşünmüş, divan edebiyatı şiir biçimlerini örnek alarak o yolda birtakım gazeller, murabbalar, rubailer yazmıştır. Sessiz Gemi şiiri çok ünlüdür, aşk, sonsuzluk özlemi, ölüm, kahramanlık temalarını işlemiştir.

14. Bu parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret      B) Ahmet Haşim  C) Mehmet Akif Ersoy

         D) Faruk Nafiz Çamlıbel   E) Yahya Kemal Beyatlı


15. Aşağıdaki eserler sanatçısına göre eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) Kızıl Elma  B) Göl Saatleri  C) Eski Şiirin Rüzgârıyla

               D) Eğil Dağlar     E) Altın Işık


Ömer Seyfettin, 1911 yılında Selanik’te M. Emin Yurdakul’la çıkardığı Genç Kalemler dergisinde yazdığı “Yeni Lisan” makalesinde yeni Türkçenin esaslarını belirlemiştir.

16. Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Lisan’ı Ömer Seyfettin değil Ziya Gökalp yazmıştır.

B) Genç Kalemler dergisini çıkaranlar Ömer Seyfettin’le M.

Emin Yurdakul değil, Ömer Seyfettin ve Ali Canip'tir.

C) Genç Kalemler 1911’de değil 1909’da çıkmıştır.

D) Genç Kalemler’de yayımlanan makalenin ismi Yeni Lisan değil, “Şiir ve İnşa”dır.

E) Yeni Lisan’ın konusu yeni Türkçenin esasları değil, başka dillerle Türkçenin karşılaştırılmasıdır.


17. Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Yahya Kemal’in hece ölçüsüyle yazdığı bir şiiri vardır.

B) Fecriaticilerin çoğu, topluluk dağıldıktan sonra Milli Edebiyat akımına katılmıştır.

C) Ahmet Haşim hece veznini küçümser, tüm şiirlerini aruzla yazar.

D) Ömer Seyfettin’in Millî Edebiyat Dönemi’nin oluşumunda önemli bir rolü vardır.

E) Cenap Şahabettin, şiir dilini konuşma diline yaklaştırmıştır.Çağdaş Azerbaycan edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Azeri Türkmenlerinden olup ülkesinde “halk şairi” olarak bilinir. Dil bilinci, özgürlük, din ve vatan sevgisi eserlerinde önemle üzerinde durduğu temalardır. Sovyet rejiminin baskılarına rağmen sürekli bir özgürlük savaşçısı olmuş, Azeri halkının felaketlerini kendine dert edinmiş ve eserlerinde işlemiştir.

18. Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şehriyar         B) Recep Küpçü        C) Haydar Aliyev

          D) Ata Atacanoğlu       E) Bahtiyar Vahapzade


Türkiye'nin ulu dağlarını, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan renkler; en az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde yer yer boy gösteriyor.

19.Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır?

A) Özne        B) Dolaylı tümleç     C) Belirtili nesne

           D) Zarf tümleci        E) Yüklem


20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge sayısı diğerlerinden farklıdır?

A) Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya

B) İki yanımdan aksın fenerler bir sel gibi.

C) Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.

D) Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler.

E) Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya ölse kaldırımlar


21. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen yanıt dolaylı tümleç değildir?

A) Telefonunu nerede unutmuş?

— Arabada.

B) Bu gazeteci neyden asla taviz vermez?

— Dürüstlükten.

C) Öğle arasında neredeydin?

— Kantinde.

D) Bu şiir neyden bahsediyor?

— Ayrılık acısından

E) Tayini nereye çıkmıştı?

— Muğla’ya.


Cenap Şahabettin’e göre Türk nesrinin en büyük kusuru monotonluktur ( ) Cenap, güzel nesirde iki temel şart bulur

( ) monotonluktan kurtulma ve durmadan değişme ( ) Böylece o ( ) şiirle nesrin mekanizmalarını da ayırır. Ona göre şiirde musikiyi temin eden aynı ses ( ) kelime, fiil kiplerinin tekrarı, nesirde aksine monotonluk ve bıkkınlık yaratır.

22. Parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (:) (;) (.) (,) (,)     B) (.) (;)(...) (;) (,)      C) (.) (:) (.) (,) (,)

              D) (.) (;) (.) (;) (,)        E) (:) (:) (.) (,) (;)


Zamanın da fayda etmediği zamanlar oluyor. İnsan nasıl da darma duman oluyor böyle. Yokluğuna mı alıştım, vaz mı geçiyorum varlığından bilemiyorum. Yüzüstü bırakıp gittiğinden beri karmakarışık duygular içindeyim.

23. Parçada yazım yanlışı yapılan kaç sözcük vardır?

A) 1     B) 2       C) 3      D) 4       E) 5


Oldum olası sevmişimdir vapur yolculuğunu( ) Bu sabah da 9( )15 Beşiktaş( )Kadıköy vapurundaydım. Yanımda bir genç ( ) Elinde telefon ( ) kulağında kulaklıkla kendinden geçmiş vaziyette bambaşka bir evrende bambaşka bir hayat yaşıyor gibiydi.

24. Parçada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?

A) (…) (:) (-) (,) (,)    

B) (.) (:) (,) (,) (;)

C) (.) (.) (-) (…) (,)

D) (…) (.) (/) (…) (;)

E) (.) (:) (-) (…) (,)


Sanat hayatı boyunca iki yüz beş şiir yayımlayan Necip Fazıl, hatıralarında 1917 yılında girdiği Heybeliada Bahriye Mektebi’nde yazdığı şiirlerini mektepteki hocaları içinde en yaşlısı olan İbrahim Aşkî’ye gösterdiğini anlatır.

25. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Özne-Zarf Tümleci-Nesne-Dolaylı Tümleç-Yüklem

B) Özne-Yüklem

C) Özne-Dolaylı Tümleç-Nesne-Yüklem

D) Özne-Zarf Tümleci-Zarf Tümleci-Dolaylı Tümleç-Yüklem

E) Özne-Dolaylı Tümleç-Dolaylı Tümleç-Yüklem
 


11. SINIF EDEBİYAT 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI TEST
11 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı,1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,YAZILI SORULARI, 11.SINIF YAZILI SORULARI,11. SINIF EDEBİYAT YAZILI,

1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS