ads

  1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 11 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, 25 SORULUK TEST SINAVI. 20023,2024,2025,2026,2027,2028

11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-klasik-sinav-11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-klasik-sinav


 onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları KLASİK üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


KAYNAK: DERSKONUM.COM

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

 

 

11.SINIF

 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

 1.DÖNEM 2.YAZILI

 ÖRNEK YAZILI SORULARI

  Kaynak :  derskonum.com

   

 

HANGİ ÜNİTELERİ KAPSAMAKTADIR ?

 

 

 

 

 

EDEBİYAT KONULARI / ÜNİTELER

·        3. Ünite: Şiir                      4. Ünite: Makale

DİL BİLGİSİ KONULARI:

*Cümlenin Ögeleri

*Yazım Kuralları

*Noktalama İşaretleri 

DİĞER TÜM YAZILILAR İÇİN TIKLA  


 

A-ŞİİRİ

"Ne gam pür-âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet 

Kaçar mı merd olan bir cân için meydân-ı gayretten

                (Hürriyet savaşı korkulu ateşlerle dolu olsa gam değil/Yiğit                olan, bir can için gayret meydanından kaçar mı?,)

 

"Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin
Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten"

                (Felek bütün cefa sebeplerini toplasın gelsin
                        Millet yolunda çalışmaktan dönersem kahpeyim

B-ŞİİRİ

Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur;
Sinem, özüm ateş ile doludur.
İnsan olan vatanının kuludur.
Türk evladı evde durmaz giderim.

.....

Ak gömlekle gözyaşımı silerim;
Kara taşla bıçağımı bilerim;
Vatanım için yücelikler dilerim.
Bu dünyada kimse kalmaz, giderim.

 

                               1.SORU: Yukarıdaki şiirleri aşağıda verilen tablodaki kriterlere uygun şekilde karşılaştırınız.(10P)

A-ŞİİRİ

ÖLÇÜTLER

B-ŞİİRİ

TANZİMAT 1.DÖNEM

Ait olduğu edebi dönem

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ (Sade Dil ve Hece Şiiri)

Kapalı, Arapça,Farsça Ağır ( Sadeleşme isteği var)

Dil ve Anlatım

 Sade yalın bir dil

Hürriyet, vatan sevgisi

Tema-Konu

Vatan sevgisi

Sanat Toplum İçindir

Sanat Anlayışı

Sanat Toplum İçindir

 Beyit

Nazım birimi

Dörtlük

 

 

 DİĞER TÜM YAZILILAR İÇİN TIKLA 

 

 

 

 

Edebi Dönemi:   Serfvetifünun dönemine aittir.
 Servetifünuncular “sanat için sanat” anlayışıyla sanatlı ve ağır bir dille edebiyat yapmışlardır.

• Seçkin tabakayı esas almış, eserlerinde mekân olarak İstanbul dışına pek çıkmamışlardır.

• Sembolizm ve parnasizmin etkisi görülür.

• Avrupa’dan alınan sone, terzarima ve triyole nazım biçimleri kullanılmış, divan şiirindeki müstezat geliştirilerek serbest müstezat nazım biçimi oluşturulmuştur.

• Kulak için kafiye anlayışı esas alınmıştır.

• Hece ölçüsü sınırlı düzeyde kalmış, esas olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.

• Dize hâkimiyetine son verilmiş, anlamın diğer dizilerde tamamlanması anlayışı benimsenmiştir.2.SORU: Aşağıdaki şiir hangi edebi dönemine aittir? Ait olduğu dönemin şiiri hakkında beş maddelik bilgi veriniz. (5+5=10P)

 

Elhan-ı Şita

 Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,    

Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi karlar 

Geçen eyyâm-ı nevbaharı arar…                   

Ey kulûbün sürûd-i şeydâsu,             

Ey kebûterlerin neşideleri,                 

O baharın bu işte ferdâsı                   

Kapladı bir derin sükûta yeri             

                        Karlar             

Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar.       

 

 

 

 

 

3.Fecriati şiirinin özelliklerini yazınız.10p

*“sanat için sanat”anlayışı hakimdir.

*Sanatlı ve ağır bir dil kullanmışlardır.

* Sembolizm etkisi görülür.

*Bireysel konular işlenmiştir.

*Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

 

 

4.SORU: Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10p)

* *İlk makale ......ŞİNASİ..... tarafından ..........MUKADDİME ......... adıyla   TERCÜMAN-I AHVAL...  gazetesinde yayımlanır.

* Yahya Kemal, ..........M.AKİF ERSOY........... ile birlikte Milli Edebiyat döneminin bağımsız şairlerindendir.

*Servetifünun edebiyatı şiirinde ....SEMBOLİZM...... ve   PARNASİZM. akımlarının etkisi vardır.

*Milli edebiyat dönemi Ali Canip Yöntem, ZİYA GÖKALP..... ve .ÖMER SEYFETTİN 'nin öncülüğünde GENÇ KALEMLER...dergisinde yayımlanan YENİ LİSAN makalesi ile başlar.

 

 

5.SORU: Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmesini uygun şekilde yapınız.(10p)

1-Tevfik Fikret

1-D

A-Han Duvarları

2-Faruk Nafiz Çamlıbel

2-A

B-Ey Türk Uyan

3-Yahya Kemal

3-E

C-Safahat

4-Mehmet Emin Yurdakul

4-B

D-Şermin

5-Mehmet Akif Ersoy

5-C

E-Kendi Gök Kubbemiz

 

 DİĞER TÜM YAZILILAR İÇİN TIKLA 

 

6.SORU:Aşağıda tanıtılan sanatçılar kimlerdir ? Kutucuklara yazınız.10p

 

Biçim olarak eski, içerik olarak yeni şiirler yazar. Daha son­ra hem şekil hem konu bakımından yeni şiirler yazar. Şiirlerini aruzla yazar. Hece ile yazdığı şiirleri sayılıdır. Eserlerinde vatan, özgürlük, adalet, meşrutiyet, bağımsızlık gibi konuları işleyen yazar“Sanat toplum için­dir.” görüşünü savunur. "Vatan Şairi" olarak bilinir.

Servetifünunun şiirinin en büyük temsilcisidir. Oğlu Halûk üzerine yazdığı şiirlerde onu, Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür. Şiirleri biçim bakımından olduğu gibi duy­gu, düşünce, hayal bakımından tamamen Batı şiiri tarzındandır. Tasvire önem veren şair resimle şiiri birleştirmiştir. Üs­lupçu ve biçimcidir. Parnasizm akımının etkisindedir.

Söylemek istediği her şeyi manzum olarak ifade edebilen bir şairdir. Türkçeyi aruza uy­durmada büyük bir başarı sağlayan şair, Türk şiirine yepyeni bir ruh getirmiştir. Şiirinde içerik her zaman ön planda oldu.. Mahalle konuşmalarından, bilim, sanat, eğitim, medeniyet, çalışma, kalkınma, ahlak ve din temalarına kadar her konuyu şiirleştirebilmiştir.  "İstiklal Şairi" olarak anılır.

NAMIK KEMAL

TEVFİK FİKRET

MEHMET AKİF ERSOY

 

 

  

 

7- Beş Hececiler kimlerdir ? Yazınız.

Halit Fahri Ozansoy

Enis Behiç Koryürek 

Yusuf Ziya Ortaç  

Orhan Seyfi Orhon, 

Faruk Nafiz Çamlıbel

 

 

8- Makale nedir ? Makale türünün beş belirgin özelliğini yazınız.

 

Makale; bir konuyu, bir olayı, bir eseri ele alıp onların çeşitli özelliklerini ayrıntılarıyla inceleyen ve onunla ilgili birtakım sonuçlara ulaşan; yahut bir görüşü, bir iddiayı belge ve kanıtlarla destekleyerek savunan yazılara denir.

 

Makalenin yazılış amacı bilgi vermek, bir düşünceyi ispatlamaktır.

Makalede dil, genelde göndergesel işlevde kullanılır.

Makalede genelde açıklayıcı anlatım türü kullanılır; öğretici, kanıtlayıcı ve tartışmacı anlatım türleri de kullanılır.

Makalede üçüncü tekil kişili anlatım kullanılıri

Makalelerde bilimsel ve ciddi bir üslup kullanılır.

Makalenin hedef kitlesi, “genel okuyucu kitlesi”, yani halktır.

Makalede konu sınırı yoktur.

 

  

 

9- Aşağıdaki cümlelerin öğelerini bulunuz(3P)

 

Açık balkon kapısından içeri giren ikindi serinliği onlara alt katın mutfak pencerelerini saran pembe yaseminlerin kokusunu getirdi.

 (1992 öys)

  

Ünlü yazar, söyleşimiz sırasında, bana bugünlere nasıl geldiğini anlattı (2002 öys)

 

 

 

 

Orta Anadolunun Kuzeyinde, 28 nisan sabahında bir dağköyünde doğmuşum. Annem; kendini büyük çocuğuyla, ağabimle, avutan yanlız, garip bir kadın babamda henüz askerdeymiş. Çabucak yürümüş, konuşmuş dalyan gibi yiğit bir çocuk olmuşum. Gözü kara, hiç birşeyden korkmıyan, asi ve hoyrat. Dağda, bayır da geçdi çocukluğumun en güzel yılları.

10-Yukarıdaki metinde geçen yazım yanlışı olan kelimeleri aşağıya yazınız.(10p)

 DİĞER TÜM YAZILILAR İÇİN TIKLA 

11.SINIF

 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

 1.DÖNEM 2.YAZILI

 ÖRNEK YAZILI SORULARI

 .............
11. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları KLASİK
1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,YAZILI SORULARI,11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları,11 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı,

kaynak :derskonum.com

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS