ads

1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI,


 onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız

 10.SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI
Karac’oğlan der ki olup ölünce
Ben de güzel sevdim kendi halimce Varıp gurbet ele vasıl olunca Dostlardan haberim al melil melil
1. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir halk şiirinden alınmıştır.
B) Düz uyak düzeniyle söylenmiştir.
C)Alındığı şiirin son dörtlüğüdür.
D) Divan şiirinin özelliklerini taşımaktadır.
E) Hecenin 11’li ölçüsüyle yazılmıştır.
 ,

Bütün kusurumuzu toprak gizliyor Merhem çalıp yaralarım düzlüyor Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sâdık yârim kara topraktır.
2. Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine aittir?
A) Ağıt    B) Güzelleme C) Taşlama D) Koçaklama      E) Varsağı
 

Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedim
Bir peri-suret görünmüş bir hayal olmuş sana
3. Bu beyit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Makta beyitidir.
B) Şairin mahlasını içermektedir.
C)Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Kâfiye ve redif içermemektedir.
E) Söyleyicinin hitap ettiği kişi yine kendisidir.
*Bir gazelin en güzel beyti
*Kasidelerde şairin adının geçtiği beyit
*Türkülerde tekrarlanan bölüm
*Kasidenin ilk beyti
4. Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez?
A) Matla B) Fahriye C) Taç beyit D) Beyt’ül gazel E) Kavuştak

Cennet cennet dedikleri
Bir köşk ile birkaç huri İsteyene ver onları Bana seni gerek seni
5. Yunus Emre bu parçada kime seslenmektedir?
A) Mutasavvıflara   B) Dindar insanlara C) Tanrı’ya
D) Peygambere                                                E) Padişaha
 

6. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisinin nazım birimi ötekilerden farklıdır?
A) Kaside B) Koşuk C) Şarkı D) Semai E) Koşma
7. Horosan’da yaşayan ve tasavvuf düşüncesini hikmet adını verdiği şiirlerle etrafındakilere anlatan.......................’nın/nin açtığı tasavvuf çığırı,
yetiştirdiği dervişlerle Anadolu’ya yayılmıştır.
7-Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yusuf Has Hacip
B) Hacı Bektaş-ı Veli
C)Ahmet Yesevi
D) Hacı Bayram Veli
E) Yunus Emre
 
8. Aşağıdakilerden hangisinde tasavvuf (tekke) edebiyatı nazım türleri birlikte verilmiştir?
A)  ilahi-nutuk-ağıt
B)  nefes-koşma-devriye
C) şathiye-ilahi-devriye
D)  nutuk-destan-na’at
E)  hikmet-mâni-nefes

Karşıya kaban derler Ökçeye taban derler Kız hatırın kalmasın Nişanlın çoban derler
9. Yukarıdaki mâni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  İlk iki dize doldurmadır, asıl söylenmek istenen son iki dizede verilmiştir.
B)  Dizeler "aaxa" biçiminde kafiyelenmiştir.
C) Uyak örgüsü redif ve yarım uyakla sağlanmıştır.
D)  Yalın bir dille söylenmiştir.
E)  Söyleyeni belli değildir.
 
17. yüzyılda Çukurova bölgesinde yaşamış bir Türkmen şairidir. Şiirlerini günlük konuşma diliyle yazmıştır. Güzelleme türünün en güzel örnekleri vermiştir. Araştırmacılar tarafından derlenmiş şiirleri vardır.
10.   Parçada tanıtılan halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köroğlu                 B) Dadaloğlu         C) Aşık Ömer
D) Aşık Veysel                                           E) Karacaoğlan
 
Kimsede görmedim sendeki nazı Tunus, Trablus, Mısır'ı, Hicaz'ı
Kars'ı, Kağızman'ı, Acem, Şiran'ı Girid'i, Yanya'yı değer gözlerin
 
11.   Yukarıdaki şiirin nazım şekli ve nazım türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A)  Koşma-koçaklama
B)  Koşma-güzelleme
C) Semai-güzelleme
D)  Destan-ağıt
E)  Varsağı-koçaklama
 
12.   Koşma ile gazel nazım biçiminin karşılaştırıldığı aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)  Gazelde anlatım daha yalındır, koşmada ise sanatlı ve yapay
bir dil kullanılır.
B)  Koşma halk edebiyatı nazım şekli, gazel ise divan edebiyatı nazım şeklidir.
C) Koşmanın nazım birimi dörtlük, gazelin nazım birimi beyittir.
D)  Hem koşmanın hem gazelin son bölümünde şair mahlasını kullanır.
E)  Her iki nazım şeklinin de konularına göre türleri vardır.
 
Derdim var beller gibi
Söylemem eller gibi Kalbimin hüznü var Yıkılmış iller gibi
Gözlerimden yaş akar Boşanan seller gibi
13.   Bu mâniyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi
 yanlıştır?
A)  7’li hece ölçüsü vardır.
B)  Yedekli mâni örneğidir.
C) Âşık edebiyatına ait bir şiirdir.
D)  Redif kullanılmıştır.
E)  Benzetmelerden yararlanılmıştır.

 

I.

Uzaktır seçilmiyor Gönüldür geçilmiyor Gönül bir top ibrişim

Dolaşmış açılmıyor

II.

Ah o beni o beni

Kakül örtmüş o beni Ben yârimi unutmam

Unutsa o beni

14.    Bu iki maninin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)       Tam (düz) mâni – kesik mâni
B)       Cinaslı mâni – kesik mâni
C)       Yedekli mâni – düz mâni
D)       Kesik mâni – yedekli mâni
E)       Kesik mâni – karşı-beri
 
15.   Aşağıdaki beyitlerin hangisi bir kasidenin matla beytidir?
A) Bahar erdi yine düştü letafet gülsitan üzre Yine oldu zeminin lütfü galip asman üzre
B) Gül devri ayş eyyamıdır u sefa hengamıdır
Aşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhunde dem
C)Cefa taşın ne gam atsa Hayalî sana alçaklar
Belagat meyvesin hasıl eden nahl-ı hünersin sen
D) Bu devr içinde benim padişah-ı mülk-i sühan
Bana sunuldu kaside bana verildi gazel
E) Arızın yadıyle nemnâk olsa müjgânım n'ola Zayi olmaz gül temannâsıyla vermek hâre su
 
16.     Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?
A) Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü, ağır bir dil kullanılması
B) Şiirde aruz ölçüsünün kullanılması
C)İçeriği en iyi özetleyen bir iki sözcüğün başlık olarak seçilmesi
D) Bütün güzelliğinden çok, parça güzelliğine önem verilmesi
E) Hayatı ilgilendiren somut konulara pek yer verilmemesi
 
Ölen bir kişinin arkasından söylenen şiirlere İslamiyet’ten Önceki Sözlü Edebiyat Dönemi’nde …………, divan edebiyatında  ; halk
edebiyatında ise....................... denir.
17.   Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Koşuk - Sav - Mersiye
B) Ağıt - Sagu - Mersiye
C)Sagu - Ağıt – Mersiye
D) Mersiye - Ağıt-Sagu
E) Sagu - Mersiye - Ağıt
 
18) Kutadgu Bilig insana her iki dünyada mutlu olmanın yollarını gösteren, toplumla devletin ideal bir duruma gelebilmesi için neler yapmak gerektiğini anlatan bir yapıttır-------------------- adlı sanatçımızın bu
yapıtından aşağı yukarı yüz yıl sonra Edip Ahmet Yükneki’nin---- adlı
eseri yine aruz ölçüsüyle ve mesnevi biçiminde yazılmıştır. Edip Ahmet Yükneki’nin yapıtında Arapça, Farsça sözcüklerin daha yoğun olduğu görülür.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kaşgarlı Mahmut — Divan-ı Hikmet
B) Ahmet Yesevi — Kitab-ı Dede Korkut
C)Ahmet Yesevi — Divan-ı Lügat’it Türk
D) Yusuf Has Hacip — Atabet’ül Hakayık
E) Yusuf Has Hacip — Divan-ı Lügat’it Türk
 
Dakikalar geçmiyordu ( ) gece yarısı sayılırdı. “Ah ( ) bu ne uzun gece( )” diye düşündü. Havanın buz gibi etkisini iliklerinde duydu ( ) Kızağın bir köşesine sığınarak ısınmaya çalıştı ( )
19. Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (,) (,) (!) (.) (.)
B) (,) (,) (.) (.) (.)
C) (,) (!) (.) (.) (.)
D) (;) (,) (!) (.) (…)
E) (;) (…) (!) (.) (.)

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:) yerinde kullanılmıştır?
A) Nereye gideceğini bilmiyordu: Sığınacak bir kapısı yoktu.
B) Dört yanı ormandı: Kuşlar ötüyor, çiçekler kokuyordu.
C)Derler ki: Emirler çeşmesi, Karaca’nın sazına uyup coşmuştu.
D) Karaca, yaşlı adamın yüzüne baktı: Ak saçlı, ak sakallıydı.
E) Yeni bir ad verdiler Hasan’a: Karaca
 
Yine duman kapladı zindanda her yeri Çoruh’a savuruyor yaprakları sonbahar Nerdesin ey sabah güneşi?
Nerdesin delicesine koşturduğum ovalar?
21. Yukarıdaki dörtlükte kaç isim tamlaması vardır?
A) 1     B) 2      C) 3      D) 4       E) 5
 
I. Dünyanın işini yapan MEB’nin benim işimi yapmamasını anlamıyorum.
II. Onbine yakın işçinin doldurduğu meydanda olaylar başlamıştı.
III. 23 Nisan 2003’de onunla ilk kez tatile çıktık.
IV. 20 Aralık perşembe günü doğan Ahmet, bugün onsekiz yaşında.
V. Uzun bir yolculukla Amerika’ya ulaşacağını biliyor muydu acaba?
22. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla
yazım yanlışı vardır?

A)I.              B) II.     C) III.        D) IV.           E)V.
 
23.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde geçen altı çizili ad tamlamasının türü ötekilerden farklıdır?

A) Resmime sürme çektim kandillerin isinden
B)Ben de bir ses vereyim dağın uğultusuna
C)Kutbun zehirli rüzgârı vermez keder sana
D) Kalbinde mevsimin gamı yer tutmasın
E)  Menekşe rengi bulutlar başımın üstünde
 
24.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, ad tamlamasının tamlayanıdır?
A) Bahçesine oturdum kaldım yalnızlığın
B) Severken unuttum o en güzel akşamları
C)  Arkasından ağladım düşündüm o körfezi
D) Saklıyorum avucumda eriyen şekerleri
E) Bir şefkat ateşidir tutuşan gönlümüzde
 
25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?

A) Akşam olunca sadece havalar kararmıyor.
B) Beni yıpratan hayat değil insanların sahteliği.
C)Bakma cahilin sözüne, bilse iyisini söyler.
D) Kentin en tenha yeri kalbimdir şimdi.
E) Misafir çocuğu gibiydin: Geldin, dağıttın ve gittin.


10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI,

10-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS