ads

HİKAYE KONUSU TEST SORULARI

HİKAYE KONUSU TEST SORULARI, HİKAYE KONUSU TESTİ, HİKAYELERLE İLGİLİ TEST, HİKAYE TESTİ, TESTLER,

Hikaye türü, özellikleri, hikayede plan, hikaye çeşitleri, hikayede anlatım biçimi ve teknikleri, hikayenin yapısı konularıyla ilgili test soruları

onedebiyat.net değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için HİKAYE KONUSU TEST SORULARI bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat--- on numara   edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız


1. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi olay öyküsünün dünya edebiyatındaki temsilcisidir?
A)Ömer Seyfettin
B)Maupassant
C)Çehov
D)Memduh Şevket Esandal
E)La Fontaine

2. Anlatımda her şeye hâkim, kahramanların zihinlerine ve iç dünyalarına giren, gizli kalmış duygu ve dü­şüncelerini dışa vuran bakış açısına —; anlatıcının aynı zamanda eserin kişilerinden biri olduğu bakış açısına -—; anlatıcının olayları bir kamera tarafsızlı­ğıyla anlattığı bakış açısına -— denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) kahraman bakış açısı - ilahi bakış açısı - göz­lemci bakış açısı
B) gözlemci bakış açısı - ilahi bakış açısı - kahra­man bakış açısı
C) ilahi bakış açısı - gözlemci bakış açısı-kahraman bakış açısı
D) ilahi bakış açısı - kahraman bakış açısı - göz­lemci bakış açısı
E) kahraman bakış açısı - gözlemci bakış açısı - ilahi bakış açısı


3. Edebiyatımızda ilk öykü denemesi Emin Nihat'ın yazdığı ................... adlı eserdir.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Letaif-i Rivayet
B) Müsameretname
C) Küçük Şeyler
D) İntibah 
E-Karabibik4. Aşağıdakilerden hangisi hikaye türünün dünya edebiyatındaki ilk örneğidir?
A)Sefiller
B)Don Kişot
C)Decameron
D)Dede Korkut Hikâyeleri
E)Letaif-i Rivayat5. Hikâyeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Gerçek ya da gerçeğe uygun olayları konu edinir.
B) Durum ve olay hikâyesi olmak üzere iki türü vardır.
C) Maupassant tarzı hikâyeler, serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
D) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.
E) Hikâyelerde olağanüstü olaylara ve kişilere sıkça yer verilir.6. Çehov, “Bir insanı unutmak istiyorsanız onunla yaşadıklarınızı değil, onun size yaşattıklarınızı düşünmelisiniz.” sözüyle aslında hikâyecilikte izlediği yolun da ipuçlarını verir. Onun hikâyelerinde olaylar beklenme­dik bir sonla bitmez. Aksine bittikten sonra da devam ediyor etkisi bırakır. O; olayları ve kişileri değil, olay ve kişilerin yansıttıkları, hissettirdikleri üzerinde durur.
Bu metinde sözü edilen hikâye türü aşağıdakiler- den hangisidir?
A)Durum hikâyesi
B)Olay hikâyesi
C)Halk hikâyesi
D)Postmodern hikâye
E)Bireyin iç dünyasını ele alan hikâye7.  Hikâye türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisindeyanlışlık vardır?
A) Hikâye metinlerinde olay ve anlatıcı vazgeçilmez öğelerdir.
B) Hikâyelerin anlatıcısı kurmaca bir kişidir.
C) Hikâyelerde olayın ortaya çıkması için kişilere, mekâna ve zamana ihtiyaç vardır.
D) Hikâyelerde olayın ortaya çıkması için kişiler arasında çatışma olması gerekir.
E) Üslup bir hikâyenin en temel yapı öğesidir.8. Olay hikâyelerinin Türk edebiyatındaki temsilcileri arasında;
I. Sait Faik Abasıyanık,
II. Hüseyin Rahmi Gürpınar,
III. Reşat Nuri Güntekin,
IV. Ömer Seyfettin,
V. Refik Halit Karay
isimlerinden hangisi gösterilemez?
A) I B) II C) III D) IV E) V9. I. Hikâyede üzerinde söz söylenen yaşantı ya da durumdur.
II. Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayanlar­dır.
III. Olayın yaşandığı çevre veya mekândır.
IV. Olayın yaşandığı dönem, an mevsim ya da gündür.
Numaralı cümlelerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir açıklama yapılmamıştır?
A) Kişi B) Olay C) Yer D)Üslup E) Zaman10. Her hikâyede aynı olmamakla birlikte, bir hikâyenin planı üç bölümden oluşur:
I …..Hikâyenin giriş bölümüdür. Bu bölümde olayın geç­tiği çevre , kişiler tanıtılarak ana olaya giriş yapılır.
II ……Hikâyenin bütün yönleriyle anlatıldığı en geniş bölümdür. Merak öğesi olayı sürükler.
III …..Merakın bir sonuca bağlanarak giderildiği bölüm­dür. Olaya dayalı hikâyelerde olay beklenmedik biçim­de çözümlenir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Serim - düğüm - çözüm
B) Çözüm - serim - düğüm
C) Serim - çözüm - düğüm
D) Düğüm - serim - çözüm
E) Düğüm - çözüm – serim

11. Rönesanstan (16. yüzyıl) sonra Giovanni Boccacio (Bokasyo). “Decameron (Dekameron) Öyküleri” (I) adlı eseriyle öykü türünün ilk örneğini vermiş ve çağdaş öykücülüğün başlatıcısı olmuştur. Öykü türü edebiyatımızaTanzimat’la (II)

birlikte girmiştir. Emin Nihat’ın “Müsameretname” adlı eseri edebiyatımızın ilk hikâye örneklerindendir. Bunlan Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-i Rivâvet” ve “Kıssadan Hisse (III) adlı eserleri izler. Batılı anlamda ilk hikâye örneklerini ise “Küçük Şeyler” adlı eseriyle Tanzimat'ın ikinci kuşak sanatçısı Şemsettin Sami (IV) ortaya koymuştur. Türk öyküsü, Milli Edebiyat Dönemi'nde Ömer Seyfettin'le (V)asıl çıkışını yapmış, bu tür Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık, Tarık Buğra, Sabahattin Ali, Haldun Taner gibi yazarlarla iyice gelişmiştir.
Hikâye türünün gelişimiyle ilgili olarak numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.


12. Aşağıdaki türlerin hangisinde olay, kişi, yer, zaman unsurlarının bulunması beklenemez?
A) Roman B) Hikâye C) Makale
D) Anı E) Masal
13. Durum/kesit hikâyesinin dünya edebiyatındaki öncüsü, ünlü Rus sanatçı……..’dur. Bizim edebiyatımızda………ve Memduh Şevket Esendal bu türün başarılı örneklerini vermişlerdir. Olay hikâyeciliği Fransız sanatçı …………..tarafından geliştirildiği için bu tür hikâyeler onun adıyla da anılır. Türk edebiyatında bu tarz hikâyeciliğin en büyük temsilcisi ………………’dir. Ayrıca Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Necati Cumalı, Talip Apaydın da olay hikâyeciliğinin temsilcileri arasındadır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada boş bırakılan yer­lerden herhangi birine getirilemez?
A)Anton Çehov
B)Sait Faik Abasıyanık
C)Franz Kafka
D)Ömer Seyfettin
E)Guy de Maupassant

14. Aşağıdaki metin türlerinin hangisinde “öyküleme” ve“betimleme”den daha az yararlanılır?
A) Gezi yazısı
B) Anı
C) Eleştiri
D) Halk hikâyesi
E) Roman

15. Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatımın özellikleri arasında yer almaz?
A) Öykülemede olayların gelişimi ve birbirine bağlanışı hareket öğesiyle sağlanır.
B) Varlığın özellikleri ve bu özelliklerin duyularımızda uyan­dırdığı izlenimler aktarılır.
C) Hikaye, roman, anı, gezi yazısı, günlük, masal gibi türlerde kullanılır.
D) Öyküleyici anlatımda olay, belli bir zaman diliminde, bir kişi kadrosuyla başlar, gelişir ve bir sonuca ulaşır.
E) Olay, kişi, mekân ve zaman öyküleyici anlatımın yapı öğeleridir.CEVAPLAR 1-B, 2-D, 3-B, 4-C, 5-E, 6-A, 7-E, 8-A, 9-D, 10-A, 11-D, 12-E, 13-C, 14-C, 15-B


10.SINIF HİKAYE TEST SORULARI AŞAĞIDAKİ VİDEODAHİKAYE KONUSU TEST SORULARI

HİKAYE KONUSU TEST SORULARI, HİKAYE KONUSU TESTİ, HİKAYELERLE İLGİLİ TEST, HİKAYE TESTİ, TESTLER,

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS